Effkes no Kävelaer loopen !

Effkes no Kävelaer loopen !


Juhann, nu segg mej doch es, wat sall dat bedüden ? Unse Naober’s Kathrina löp all dree Dage met so hooge, aoldmodse Schoh harümme, wat mag de doch blos in de Kopp klatert wessen ?

Doors, dat sak dej genau vertellen: nu’n Saoterdag geht jao de Footprosjon no Kävelaer; Kathrina will ook met, maor dat kann se doch nit in de Püppkes van Schoh, de de Fraulöh van Dage allemole drägt. Un nou trainiert se in’t vörut in de ollen däftigen ut öhre erste Jugend. Dat trainieren mut de Kävelaersen allemole: dat loopen is jao nümmes mähr gewönnt hütigen Dages, wao de kleinen Trabanten all, kas maol seggen, up de Fietse geboren wärd. Hässe dat dann nich esehne, wu denn (Kaplaon) Kohaus gistern met siene Kävelaer-Schoh in de Weertsen Dännen harümme streck, denn will’ Saoerdag ook weer met. Un (Kaplaon) Lohmann, denn trainiert ook all en paar Wäke van Bokelt no beij Spork und weer trügge. ’n Pastur hew all eseggt: dann muß he maol in Huse bliwen; wann de Blagen öhren Willen kriegt, dann hühlt se nit !

Donnerbessem, Juhann, ik hadde ook bolle Apptit met to gaohne, et kribbelt mej hoste in de Beene, wann ik maol blos wuß, wat för’n Footgrei ik antrecken soll.

Dat wik dej grade seggen, Doors, treck an, wat de Lust häs; mao mak et blos nit äs den eenen van de Kaplöne. Denn ging vöriges Jaohr in swaore Bergsteigers met dicke Specksollen los un keem in lichte Nachtpantüffelkes weer; denn is doch fies an ekommen.

Mao ik schü de doch vör, Juhann; ik häbbe hört, ne Sanitätswagen führn met, un ik weet nit mähr, bo völle Kilometers Verbandsplaösterkes Becker voriges Jaohr gebrukt hadde. Dat is jao binaoh schlimmer as in Dortmund bej’t Sechstagerennen; un öwerhaupts: wann ik Blood seh, dann fall ik all forts flau.

Doors, du olle Quasseltrine, dat is maol halw so wichtig. Wat de paar hundert Fraulöh uthollen könnt, dat künn wej ook, wej bünt doch Kerls ! Un wann du goude wüllen Huosen annstrecks un kine Nägel dör’t Leer prikkelt un en bettken Puder för’n Schweet in de Schoh dös, dann krisse kine Blaorn un sowat; fraog ’n ollen Tuornköster Küpper maol ow’n Schuster Böing, de bünt fake met eweßt un makt dej dat Gerei wall in Order.

Ik kenn der awwer wat, de bünt dree Dage nao de Prosjon no heeser: den Schröer, te Uhle, Wilkens un wo se alle heet; mej düch, all dat Bäden un Singen is ook niks för mine Halsstraote; de is am Enne no so verkraßt, dat Wiesmann mej ut’n Kerkenchor harutsmitt.

Doors, nu slao dej doch den Blitz in de Blunnermelk ! Bruks doch nit so hatt to ropen as ’n smächtig Kalw. Do büß van de morgen wall met et linke Been ut’n Bedde sprungen. Schlieslik seggste noch: wu sall ik in Rees öwwer’n Rhin kommen, ik kann doch nit swemmen. Hör up met all dien Käuern, slao in un segg: Juhann, wej beide willt’n Saoterdag

effkes no Kävelaer loopen!"

Glosse in der Tageszeitung vom 22. August 1934